• សេវាប្ដូររោមភ្នែកក្លែងក្លាយ Felvik - ប្រអប់វេចខ្ចប់រោមភ្នែក

    សេវាប្ដូររោមភ្នែកក្លែងក្លាយ Felvik - ប្រអប់វេចខ្ចប់រោមភ្នែក

    ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការផ្តល់សេវាផ្លាកសញ្ញាឯកជន/អតិថិជនក្នុងភាពស្រស់ស្អាត និងម៉ូដដែលបានដាក់ពាក្យ ជាពិសេសក្នុងការផលិត និងរចនារោមភ្នែកក្លែងក្លាយ យើងមានធនធាន និងចំណេះដឹងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងគម្រោងរបស់អ្នក។យើងអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មអតិថិជនពីកញ្ចប់រោមភ្នែករហូតដល់រោមភ្នែក ដើម្បីបំពេញតាមសំណើផ្សេងៗ និងពិសេសរបស់អតិថិជនរបស់យើង។